VDT

Phân Tích Dữ Liệu (Data Analysis):

Phân tích dữ liệu là quá trình chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có ý nghĩa để hỗ trợ quyết định. Nó bao gồm việc kiểm tra, làm sạch, và hiểu dữ liệu để rút ra những kết luận, xu hướng, và thông tin hữu ích. Các kỹ thuật phân tích dữ liệu có thể bao gồm thống kê, khai phá dữ liệu, và các phương pháp khác để tìm hiểu các mối quan hệ và xu hướng trong dữ liệu.

 

Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence – AI):

Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực của công nghệ mà tập trung vào việc phát triển máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây chỉ có thể được thực hiện bởi con người. Các hệ thống AI có khả năng tự học (machine learning), nhận biết hình ảnh (computer vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing), và thực hiện nhiều tác vụ thông minh khác.