VDT

Một số khía cạnh quan trọng của quản lý hệ thống bảo mật:

Kiểm Tra An Ninh: Thực hiện các hoạt động kiểm tra an ninh định kỳ để xác định và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống.

Quản Lý Nhận Thức An Ninh: Theo dõi và đánh giá mức độ nhận thức về an ninh trong tổ chức, bao gồm việc giáo dục người dùng và nhân viên về các mối đe dọa và biện pháp bảo mật.

Bảo Mật Hệ Thống và Mạng: Đảm bảo rằng tất cả các thành phần của hệ thống và mạng đều được bảo mật thông qua việc triển khai các tường lửa, phần mềm chống virus, và các biện pháp bảo mật khác.

Quản Lý Quyền Truy Cập: Kiểm soát và giám sát quyền truy cập vào hệ thống để đảm bảo rằng chỉ có những người được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin nhạy cảm.

Bảo Vệ Dữ Liệu: Đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu bằng cách sử dụng các biện pháp như mã hóa và sao lưu định kỳ.

Xử Lý Sự Cố An Ninh: Chuẩn bị kế hoạch và quy trình để xử lý sự cố an ninh khi chúng xảy ra, bao gồm việc khôi phục dữ liệu và hệ thống.

Tư Vấn và Tuỳ Chỉnh: Cung cấp tư vấn về các giải pháp bảo mật mới và tuỳ chỉnh các hệ thống để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tổ chức.